ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ដើម្បីទាក់ទងមកយើងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈព័ត៌មានខាងក្រោម យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលព័ត៌មានអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

  • លេខទូរស័ព្ទ: 08888 666 99
  • អ៊ីមែល:  [email protected]
  • អសយដ្ឋាន:  Home 03,Street 2004,Ou baek K’am ,Sensok,Phnompenh

ទាក់ទង​មកយើងខ្ញុំ ~